• Ruim Assortiment
 • Service en kwaliteit zijn onze troeven
 • Met de grootste zorg en bekwaamheid

Algemene voorwaarden

GARDEN CENTER WEMMEL

Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand aan een consument

 

 1. Identiteit van de verkoper

GARDEN CENTER WEMMEL BV (hierna "GCW")

Zijp 23

1780 Wemmel

KBO nr. 0422.294.448

Telefoon: +32 (0)2 460 30 72

E-mail : info@gardencenterwemmel.be

 

 1. Definities

WER: Wetboek van economisch recht.

Consument: iedere natuurlijke persoon als bedoeld in artikel I.1, 2° van het WER die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onderneming: elk van de volgende organisaties als omschreven in artikel I.1, 1° van het WER: (a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; (b)iedere rechtspersoon; (c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Klant: Een consument die een overeenkomst aangaat met GCW.

Site: de website die toegankelijk is via gardencenterwemmel.be

Overeenkomst op afstand: de verkoopovereenkomst die tussen GCW en de Klant op de Site wordt gesloten.

 

 1. Toepassingsgebied en -voorwaarden

 

  1. Deze B2C Online Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten op afstand die tussen GCW en een Consument worden gesloten. Overeenkomsten gesloten met Ondernemingen zijn uitgesloten van de werkingssfeer van deze algemene voorwaarden voor verkoop op afstand aan een consument.

 

  1. GCW levert en bezorgt alleen in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zweden, Denemarken, Polen en Hongarije. GCW heeft het recht de levering op een afleveradres in een ander land te weigeren.

 

  1. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant ten minste 18 jaar oud zijn.

 

 1. Aanbod

 

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

  1. De te koop aangeboden producten zijn die welke op de Site verschijnen op de dag en het precieze tijdstip van raadpleging van de Site door de Klant. GCW verbindt zich ertoe alle haar ter beschikking staande middelen aan te wenden om alle bestellingen uit te voeren. GCW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van een product. In geval van onbeschikbaarheid van een product dat het voorwerp uitmaakt van een bevestigde bestelling, zal de Klant per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht van de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling. Indien de onbeschikbaarheid wordt meegedeeld wanneer het bedrag van de bestelling reeds van de bankrekening van de Klant is gedebiteerd, zal de terugbetaling zo spoedig mogelijk na de datum van de annulering van de bestelling plaatsvinden.

 

  1. GCW beschrijft haar producten en promoties en het bestelproces altijd te goeder trouw. De op de Site gepresenteerde afbeeldingen hebben echter geen contractuele waarde. GCW wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van de producten of het bestelproces. GCW verplicht zich echter, mits zij schriftelijk ter kennis van GCW zijn gebracht, deze fouten naar best vermogen zo spoedig mogelijk te herstellen. Indien het geleverde product niet overeenstemt met de specificaties op de leveringsbon, kan de Klant het product terugsturen overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 9.

 

  1. Om een product te kopen, voegt de klant het gewoon toe aan de winkelwagen. De Klant geeft vervolgens de contact- en factureringsgegevens op en kiest de leveringswijze. In de laatste stap van het proces wordt een overzichtspagina weergegeven, aanvaardt de Klant de onderhavige Algemene Voorwaarden voor Onlineverkoop aan een Consument en bevestigt hij zijn betaling door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting". De aankoop is definitief wanneer de Klant deze stappen heeft voltooid. GCW stuurt een orderbevestiging per e-mail naar de Klant.

 

 1. Prijzen

 

  1. GCW behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen. In ieder geval zullen de producten worden gefactureerd op basis van de prijs die geldt op het moment van de bestelling.

 

  1. De op de Site vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW, administratiekosten en eventuele andere diensten, tenzij anders vermeld. Zij omvatten niet, indien van toepassing, de bijdrage in de logistieke en verzendingskosten, die afzonderlijk en duidelijk wordt vermeld tijdens het bestelproces en in de totaalprijs is inbegrepen.

 

 1. Betaling

 

  1. Betalingen kunnen alleen op de Site worden verricht met behulp van de betalingsmodules die op de Site beschikbaar zijn.

 

  1. In geval van betaling met een krediet- of debetkaart is de bestelling pas volledig en de overeenkomst tussen GCW en de Klant pas definitief nadat GCW de goedkeuring van de kaartuitgever heeft verkregen. GCW is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering en/of het niet leveren van de bestelling van de Klant als gevolg van de weigering van de kaartuitgever van de Klant om de betaling uit te voeren. Bestellingen die niet vergezeld gaan van een geldige betaling op naam van de kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

  1. GCW behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te annuleren of te weigeren in geval van een bestaand geschil.

 

 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

  1. Alle producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven, op de wijze die in de bestelling is aangegeven.

 

  1. Alle informatie die door de Klant bij het plaatsen van een bestelling wordt verstrekt, is bindend. GCW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres gelegen in GCW levert en bezorgt alleen in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zweden, Denemarken, Polen en Hongarije, met uitzondering van een postbus.

 

  1. Alle door GCW in deze B2C Online Voorwaarden of de orderbevestiging genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de levertijd zullen GCW en de Klant een redelijke aanvullende termijn overeenkomen, echter zonder recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst op afstand tussen GCW en de Klant. In geval van laattijdige levering kan de Klant zich niet onttrekken aan zijn verplichting om de Producten in ontvangst te nemen of te betalen.

 

  1. GCW is gerechtigd de Producten in verschillende termijnen te leveren. Deze gedeeltelijke levering geeft geen aanleiding tot betaling van enige schadevergoeding noch tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand tussen GCW en de Klant.

 

 

 1. Conformiteit en garantie

 

  1. De Klant heeft een wettelijke garantie van twee (2) jaar op goederen gekocht van GCW. Deze garantie dekt alleen een gebrek aan overeenstemming dat bestond vóór de levering van de goederen. Gedurende de voornoemde periode verbindt GCW zich ertoe het product gratis te vervangen of te herstellen. GCW behoudt zich het recht voor om de goederen om te ruilen indien reparatie onmogelijk of onevenredig is. Behoudens tegenbewijs wordt een gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen voordoet, geacht te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan overeenstemming. Gebreken die na een periode van zes (6) maanden na de levering van de goederen aan het licht komen, worden geacht niet aanwezig te zijn geweest op het tijdstip van levering van de goederen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 

  1. De garantie is niet overdraagbaar. GCW moet van elk gebrek binnen de twee (2) maanden na de ontdekking ervan in kennis worden gesteld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt elk recht op herstel of vervanging. GCW zal de Klant informeren over de wijze waarop de producten kunnen worden geretourneerd. In ieder geval zal terugzending van de goederen slechts kunnen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van GCW.

 

  1. De wettelijke garantie komt overeen met de garantie op consumptiegoederen zoals voorzien in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, ook bekend als de "conformiteitsgarantie", die u beschermt wanneer door een consument gekochte goederen een conformiteitsgebrek vertonen. De wettelijke garantie van conformiteit komt alle consumenten ten goede die in de Europese Unie wonen.

 

  1. De Cliënt is gehouden tot vergoeding van de kosten, ontstaan ten gevolge van een ongegronde klacht.

 

  1. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die onder andere te wijten zijn aan ongevallen, aan beschadiging van het goed door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen is, gebruik van het goed voor doeleinden waarvoor het niet is bestemd, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, wijzigingen of aanpassingen aan het goed, oneigenlijk, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op goederen met een korte levensduur of in geval van interventie door een niet door GCW aangewezen derde.

 

 1. Herroepingsrecht

 

  1. Uitoefening van het herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u GARDEN CENTER WEMMEL, Zijp 23 in 1780 Wemmel, Tel: +32 (0)2 460 30 72, Email: info@gardencenterwemmel.be, door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website gardencenterwemmel.be invullen en opsturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de herroeping op een duurzame drager (bv. per e-mail).

 

Opdat de herroepingstermijn in acht wordt genomen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

 

Gevolgen van herroeping

 

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkopere standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract, terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten via dezelfde betalingsmethode als die welke u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in elk geval zullen u geen kosten worden aangerekend voor het verrichten van de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of u een bewijs van verzending van de goederen hebt overgelegd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

 

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt.

 

U zult de directe kosten voor het terugzenden van de goederen moeten betalen.

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

 

Ter attentie van GARDEN CENTER WEMMEL BV, Zijp 23 in 1780 Wemmel, Email: info@gardencenterwemmel.be :

 

Ik/Wij (*) deel/delen u (*) hierbij mede dat ik/wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/diensten (*) herroep/herroepen

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

 

Naam van de consument(en)

 

Adres van de consument(en)

 

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

 

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. .]

 

 

  1. Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten in de volgende gevallen:

 

 • Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is verricht, maar, indien de overeenkomst de consument een betalingsverplichting oplegt, alleen indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en hij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de overeenkomst volledig door de onderneming is uitgevoerd;
 • De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
 • De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de consument zijn ontzegeld;
 • De levering van goederen die na levering naar hun aard onverbrekelijk met andere goederen zijn vermengd;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na dertig dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de vennootschap geen invloed heeft;
 • Overeenkomsten waarbij de consument het bedrijf uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om dringende onderhouds of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Indien de onderneming naar aanleiding van dit bezoek aanvullende diensten verleent waarom de consument niet specifiek heeft verzocht, of goederen levert die geen reserveonderdelen zijn die essentieel zijn voor de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, is het herroepingsrecht op deze aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • De levering van verzegelde audio of video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur die na levering niet meer verzegeld zijn;
 • De levering van een dagblad, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;
 • Op een openbare veiling gesloten overeenkomsten ;
 • Het verstrekken van nietresidentiële accommodatie, vervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering;
 • Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen en, indien de overeenkomst de consument een betalingsverplichting oplegt, wanneer:
  • a) de consument er vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering tijdens de herroepingstermijn kan beginnen ;
  • b) de consument heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht zal verliezen; en
  • c) de onderneming heeft een bevestiging verstrekt overeenkomstig artikel VI.46, § 7, van het Wetboek van economisch recht;
 • Weddenschappen en loterijdienstcontracten.

 

 1. Overmacht

 

  1. GCW is niet gehouden haar verplichtingen na te komen indien zich een geval van overmacht voordoet. In dat geval kan GCW hetzij haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmachtsituatie, hetzij de Overeenkomst op afstand definitief ontbinden.

 

  1. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van GCW, inclusief, zonder beperking, elke oorzaak zoals: natuurrampen, oorlog, oproer, burgerlijke onlusten, economische sancties, brand, overstroming, bijzonder strenge weersomstandigheden, explosie, epidemie of pandemie, met inbegrip van epidemie of pandemie van Covid-19 of apenpokken, terrorisme, arbeidsconflict, staking, industriële actie of enige andere vorm van industriële actie of geschil, alsmede elke omstandigheid die de normale productie, verzending of transport van goederen zou verhinderen en andere soortgelijke situaties die GCW, zijn onderaannemers, zijn eigen leveranciers of zijn vervoerders zouden kunnen treffen

 

 

 1. Verantwoordelijkheid

 

  1. GCW is jegens haar klant aansprakelijk voor schadevergoeding of vergoeding van kosten wegens schending van contractuele, quasi-contractuele, wettelijke of onrechtmatige verplichtingen als volgt:

 

   1. GCW blijft volledig aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen:

 

 • In geval van kwaad opzet of grove nalatigheid ;
 • In geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, ledematen of gezondheid;
 • In de context van een garantiebelofte, tenzij anders bepaald;
 • In de context van verplichte productaansprakelijkheid.

 

   1. In geval van schending door GCW van een wezenlijke contractuele verplichting, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op afstand voorzienbaar was, tenzij onbeperkte aansprakelijkheid geldt overeenkomstig 11.1.1. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract aan GCW oplegt om het doel van het contract te bereiken en waarvan de naleving essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant mag vertrouwen.

 

   1. Buiten de hierboven genoemde gevallen is GCW niet aansprakelijk voor enige schade.

 

   1. De bovenstaande aansprakelijkheidsregeling is ook van toepassing op de aansprakelijkheid van GCW voor haar plaatsvervangers of haar vertegenwoordiger.

 

 1. Geschillen

 

  1. In geval van een geschil is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de wetsconflicten.

 

  1. De Klant kan een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting door een klacht in te dienen met het oog op een buitengerechtelijke beslechting van het geschil op http://ec.europa.eu/odr/.